عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرينگ مخروطي

هویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود

هویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود و جهت روغنکاری، پیش بینی های لازم بعمل آمده است و برای آبندی محور از (نوار نمدی) یا (رینگ نمدی) استفاده می شود و قبل از مونتاژ باید چند دقیقه در روغن داغ قرار داده شود هویزینگ -SN فقط در نوع یاتاقان شناور ساخته می شود، یک یاتاقان ثابت توسط قرار دادن (رینگ ثابت) در بدنه اش بوجود می آید. نوع دیگری از همين ياتاقان به یاتاقان (فلانژی) معروف می باشد.

بلبرینگهای کف گرد

بلبرینگهای کف گرد بصورت یکطرفه و دو طرفه طراحی شده اند. هر دو طرح، نیروهای محوری زیادی را قبول می نمایند ولی نمی توانند تحت تنش نیروهای شعاعی قرار بگیرند. 
آنها از یک صفحه مواج و یک صفحه بدنه و عناصر غلتك باحفاظ تشکیل شده اند. از این جهت عناصر غلتک بطور مطمئن در ریل (مسیر حرکت) هدایت می شوند و همیشه باید بر روی این بلبرینگها یک بار محوری متوسط بطور ثابت اثر نماید. در طراحی سطوح بلبرینگهای شیاردار محوری با بدنه کروی واشری تخت برای بالانس انحرافات زاویه ای سطوح در بدنه تعبیه شده است.

تاریخچه پیدایش بلبرینگ و رولبرینگ

بلبرینگ یک اکتشاف نمی باشد که با کار مداوم بدست آمده باشد مانند لامپ یا موتور برق، بلکه این پدیده بتدریج خود را تکمیل نموده است و در اثر احتياج و امکانات زمان کامل تر شده است. 
جهت جابجایی لوازم سنگین انسانهای دوران قدیم همیشه به این فکر بوده اند 
که بصورتی مقاومت اصطکاکی را خنثی کنند 

 

طرز نصب بلبرینگ

بلبرینگ زمانی تعادل خود را خوب حفظ می کند که درست مقابلی بلبرینگ دیگر قرار گیرد مش بلبرینگ ساچمه ای یا رولبرینگ را در نظر بگیرید. در زمان مونتاژ باید توجه شود که یک رینگ را در سطح نشیمنگاه بلبرینگ قرار داده و آنقدر رینگه را حرکت داد تا جای بازی مطلوب خود را بدست آورد.
قرار گرفتن بلبرینگ باید با یک لقی خیلی کم یا به گفته بهتر با تلرانس خیلی کم انجام بپذیرد جهت قرار گرفتن دقیق می توان از بلبرینگ هایی مثل بلبرینگ شیاردار استفاده کرد. که این نوع بلبرینگ ها در رديفه بلبرینگ های ساچمه ای می باشند. دسته بندی X و دسته بندی 0

دسته بندی بلبرینگ

بلبرینگ باید اصولا دو وظیفه را انجام دهد:
ا- نیروهای وارده محوری و شعاعی را خوب تحمل کند.
۲ - بر روی محور با تلرانس مجاز جا زده شود تا بتواند محور را دقیق و خوب
هدایت کند. یاتاقان وظیفه دارد محور را در هر حالتی بخوبی هدایت کند .

- ۱ - جایگزینی رولبرینگ بجای بلبرینگ :
نظر به اینکه هر مسحور در روی دو بلبرینگا شعاعی قرار می گیرد و با درنظر گرفتن این که نمی توان دقيقة تلرانس مطلوب را که باید مابین بلبرینگ و محور وجود داشته باشد، بدست آورد از این رو در محل سوار شدن محور بر روی بلبرینگ گرما تولید می شود و مقدار این گرما بستگی به نسبت فاصله بلبرینگ بر روی محور دارد بطور دقیق تر می توان گفت که با بدست آوردن تلرانس ص حیح می توان گرمای تولید شده را به حداقل رساند. ضمنا باید یادآوری کرد که اگر تلرانس مجاز را در زمان مونتاژ دقیقا در نظر نگیریم گرمایی که در محور تولید می شود بیشتر از حد تحمل هوبزینگ خواهد بود.
رولبرینگ متحرکه وظیفه دارد که فشارهای ایجاد شده در اثر کار را خنثی کند .
برای مثال جهت سوار کردن بلبرینگ ساچمه ای دوردیفه جهت هدایت محوری خیلی جفت وجزم باید از رولبرینگ متحرک استفاده نمود رولبرینگ متحرک بهتر است از نوع رولبرینگ استوانه ای مدل NU ياN باشد اما جهت استفاده از مدل های دیگر رولبرینگ های متحرک حتما باید یک رینگ دوار در آن جاسازی شود.

ویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود

ویزینگ یاتاقان از چدن خاکستری تولید می شود و جهت روغنکاری، پیش بینی های لازم بعمل آمده است و برای آبندی محور از (نوار نمدی) یا (رینگ نمدی) استفاده می شود و قبل از مونتاژ باید چند دقیقه در روغن داغ قرار داده شود هویزینگ -SN فقط در نوع یاتاقان شناور ساخته می شود، یک یاتاقان ثابت توسط قرار دادن (رینگ ثابت) در بدنه اش بوجود می آید. نوع دیگری از همين ياتاقان به یاتاقان (فلانژی) معروف می باشد.

موارد استفاده و قابلیت بارگذاری بلبرینگهای غلتکی

بلبرینگهای غلتکی از جهت بارگذاری و نوع عناصر غلتک انتخاب می شوند .برحسب جهت بارگذاری نوع بلبرینگ را انتخاب می نماییم بلبرینگهای شعاعی، بلبرینگهای محوری و بلبرینگ برای انواع بارگذاریهای  ترکیبی در بلبرینگهای س اچمه ای نیسرو در واقع به یک نقطه منتقل می شود و در رولبرینگها در امتداد یک خط اثر می کند. از این جهت غلتکها و ریلشان نیروهای بزرگتری را نسبت به ساچمه می پذیرند.

 

بلبرینگ ساچمه ای

بلبرینگ ساچمه ای ساده بارهای شعاعی را بخوبی تحمل می کند و بارهای محوری را تقريبا تا ٪۶۰ بارهای شعاعی مستحمل می شود و برای بالاترین دور اختصاص داده شده است و قابل تفکیک نمی باشد. آرایش ساختمانی ۴۲ و ۲۳ برای بلبرینگ ساچمه ای ساده دو ردیفه معتبر می باشد.

بلبرینگ های غلتکی

در بلبرینگ های غلتکی عناصر غلتک بر روی کنسهامی چرخند بهمین جهت اصطکاک لغزشی از اصطکاک غلتکی خیلی کمتر است. یک بلبرینگ غلتکی بطور عمودی از دو کنس باریل که عناصر غلتک (ساچمه ها به غلتک ها) در آن می چرخند تشکیل شده است. عناصر غلتک در واقع بوسیله یک حفاظ نگهداری می شوند که توسط آنهافواصل بطور معین رعایت و ثابت شده است، در بلبرینگ های قابل تفکیک عمل مونتاژ ساده تر است، و بدین ترتیب می توان آن را در موقع لزوم خیلی آسانتر انتخاب و یا با یک بلبرینگ جدید تعویض نمود