عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

موارد استفاده و قابلیت بارگذاری بلبرینگهای غلتکی

بلبرینگهای غلتکی از جهت بارگذاری و نوع عناصر غلتک انتخاب می شوند .برحسب جهت بارگذاری نوع بلبرینگ را انتخاب می نماییم بلبرینگهای شعاعی، بلبرینگهای محوری و بلبرینگ برای انواع بارگذاریهای  ترکیبی در بلبرینگهای س اچمه ای نیسرو در واقع به یک نقطه منتقل می شود و در رولبرینگها در امتداد یک خط اثر می کند. از این جهت غلتکها و ریلشان نیروهای بزرگتری را نسبت به ساچمه می پذیرند.