عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

وقتی بلبرینگ در مدت زمانهای طولانی، در حالت سکون تحت ارتعاش قرار داشته باشد

وقتی بلبرینگ  در مدت زمانهای طولانی، در حالت سکون تحت ارتعاش قرار داشته باشد، لغزشهای کوچک اجزاء غلتشی (نظیر ساچمه) بر روی شیار خود، موجب خراشیدگی شده که این امر به صورت صدا در موقع چرخش برینگ ظاهر می شود؛ لذا جهت جلوگیری از این عیب باید برینگ را از محیط مرتعش تفکیک کرده، یا به طریقی موجب چرخش برینگ با سرعت کم شد.
تجربه نشان داده است که در حالت مورد بحث، استفاده از روغن به عنوان روانکار از گریس مناسب تر است.