عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

محاسبه بلبرینگ ها

محاسبه بلبرینگ ها کاملا به محاسبه مدت استفاده از آنها مربوط می شود، مدت استفاده همان زمان کار مفید بلبرینگ است و طول عمر آن بستگی دارد بطرز نگهداری و استفاده و مونتاژ صحیح آن مدت زمان کار مفید بلبرینگ تازمانی می باشد که ا- قطعات آن خورده نشده باشند. ۲ - قطعات آن در اثر اصطکاک فرسوده نشده باشند. جهت محاسبه طول عمر مفید بلبرینگ، نیروهای وارده بر آن و نیروهایی که بلبرینگ در شرایط آنها قادر بکار است بایستی مشخص شوند.