عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

علل خرابی بلبرینگ ها پس از راه اندازی

علل خرابی بلبرینگ ها پس از راه اندازی

    روغن کاری نا متناسب و بی اثر(کاهش سطح روغن، انتخاب نوع روغن نامناسب، اشکال در سیستم روغن کاری اجباری)
    سیل های غلط (خرابی کاسه نمدها و مونتاژ اشتباه).
    ارتعاشات در حالت استاتیکی.
    نا هم محوری در حین عمل.
    عبورجریان الکتریسیته بعد از استارت و شروع به کار.