عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

طرز نصب بلبرینگ چگونه است ؟

بلبرینگ زمانی تعادل خود را خوب حفظ می کند که درست مقابلی بلبرینگ دیگر قرار گیرد مش بلبرینگ ساچمه ای یا رولبرینگ را در نظر بگیرید. در زمان مونتاژ باید توجه شود که یک رینگ را در سطح نشیمنگاه بلبرینگ قرار داده و آنقدر رینگه را حرکت داد تا جای بازی مطلوب خود را بدست آورد. 
قرار گرفتن بلبرینگ باید با یک لقی خیلی کم یا به گفته بهتر با تلرانس خیلی کم انجام بپذیرد جهت قرار گرفتن دقیق می توان از بلبرینگ هایی مثل بلبرینگ شیاردار استفاده کرد. که این نوع بلبرینگ ها در رديفه بلبرینگ های ساچمه ای می باشند. دسته بندی X و دسته بندی 0 
دسته بندی 0 جهت فشار خطی می باشد توضیح اینکه فشار بر روی ساچمه های بلبرینگ باید بطرفه بیرون باشد اما دسته بندی X برعکس دسته بندی (0) می باشد یعنی اینکه فشار بر روی ساچمه ها باید بطرف داخلی باشد. 
در رولبرینگ ها و بلبرینگ های ساچمه ای فشارهای خطی بر روی غلتک ها همدیگر را در نقطه فشار S قطع می کند به شکل مقابل توجه کنید .