عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

طرز استفاده و جا زدن بلبرینگ

جازدن ترجیحاً بلبرینگ باید در محیط بدون رطوبت و گرد و خاک و سایر آلودگیها انجام شود. تمامی قطعاتی که با برینگ در ارتباط هستند (نظیر محفظه، شافت... ) نیز باید تمیز شوند. دقت ابعاد و شکل این قطعات نیز باید کنترل شود؛ و در این میان تلورانس بلبرینگ نقش بسیار مهم دارد. هنگام جازدن، بلبرینگ را تا آخرین لحظه نباید از بسته خود خارج نمود. هرگونه موادی که بلبرینگ جهت مقاومت در مقابل زنگ زدن و غیره به آنها آغشته شده نیز باید هنگام جا زدن پاک شوند البته پاک کردن سطح بیرونی برینگ و سطح حلقه داخلی که روی شافت قرار می گیرد، کافیست،