عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

سفتی گریس بلبرینگ

سفتی گریس درجه سفتی گریس‏ها طبق شاخص تعیین شده از سوی NLGI (انجمن ملی روانکاری با گریس) تعیین شده است. درجه سختی گریس‏ها 1، 2 و 3 است که بر روی قوطی آن قید می‏شود. گریس‏های مورد استفاده در روانکاری بلبرینگ هاا بر حسب شرایط دمای کارکرد برینگ به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم می‏شوند. No. Grease type Application temperature LT Low Temperature Grease -50ºC و کمتر از آن MT Medium Temperature Grease - 30ºC ≈ 110ºC HT High Temperature Grease + 150ºC و بالاتر از آن LHT Low and High Temperature Grease - 50ºC ≈ 150ºC