عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ساخت بلبرینگهای اولیه از چه کشوری اغاز شد؟

از زمانی که انسان شروع به جابجایی قطعات کرد از قطعات گرد و یا استوانه ای برای راحت کردن عمل حرکت استفاده می کرد . مصری ها از قطعات گرد استفاده می کردند تا بلوک های بزرگ سنگی شان را که برای اهرام مصر به کار می رفت جابجا کنند . در ۱۷۹۴ آهنگری انگلیسی Philip Vaughan اولین طرح بلبرینگ را معرفی نمود .