عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دسته بندی بلبرینگ ها

دسته بندی بلبرینگ ها 
بلبرینگ باید اصولا دو وظیفه را انجام دهد: ا- نیروهای وارده محوری و شعاعی را خوب تحمل کند. 
۲ - بر روی محور با تلرانس مجاز جا زده شود تا بتواند محور را دقیق و خوب 
هدایت کند. یاتاقان وظیفه دارد محور را در هر حالتی بخوبی هدایت کند . 

 ۱ - جایگزینی رولبرینگ بجای بلبرینگ : 
نظر به اینکه هر مسحور در روی دو بلبرینگا شعاعی قرار می گیرد و با درنظر گرفتن این که نمی توان دقيقة تلرانس مطلوب را که باید مابین بلبرینگ و محور وجود داشته باشد، بدست آورد از این رو در محل سوار شدن محور بر روی بلبرینگ گرما تولید می شود و مقدار این گرما بستگی به نسبت فاصله بلبرینگ بر روی محور دارد بطور دقیق تر می توان گفت که با بدست آوردن تلرانس ص حیح می توان گرمای تولید شده را به حداقل رساند. ضمنا باید یادآوری کرد که اگر تلرانس مجاز را در زمان مونتاژ دقیقا در نظر نگیریم گرمایی که در محور تولید می شود بیشتر از حد تحمل هوبزینگ خواهد بود. 
رولبرینگ متحرکه وظیفه دارد که فشارهای ایجاد شده در اثر کار را خنثی کند . 
برای مثال جهت سوار کردن بلبرینگ ساچمه ای دوردیفه جهت هدایت محوری خیلی جفت وجزم باید از رولبرینگ متحرک استفاده نمود رولبرینگ متحرک بهتر است از نوع رولبرینگ استوانه ای مدل NU ياN باشد اما جهت استفاده از مدل های دیگر رولبرینگ های متحرک حتما باید یک رینگ دوار در آن جاسازی شود.