عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

حداقل شش اصل کاری معمول وجود دارد

حداقل شش اصل کاری معمول وجود دارد:

 یاتاقان ساده که معمولاً بوش، یاتاقان‌های سرمحور، یاتاقان بوش، یاتاقان‌های خان‌دار، یا یاتاقان‌های ساده نامیده می‌شوند.

 یاتاقان غلتشی مانند یاتاقان‌های ساچمه‌ای (بلبرینگ‌ها) و یاتاقان‌های غلتکی (رولربرینگ‌ها).

 یاتاقان مرصع که نیروها در آن بوسیله پیچیدن جزئی خارج از مرکز محور، تحمل می‌شود.

 یاتاقان لغزشی که در آن نیروها توسط یک سیال و یا گاز تحمل می‌شوند.

 یاتاقان مغناطیسی که در آن نیرو با کمک یک میدان مغناطیسی تحمل می‌شود.

 یاتاقان خمشی که در آن حرکت با المان نیرویی که خم می‌شود، تأمین می‌شود.