عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ محوری

برای بدست آوردن نتیجه مطلوب در بلبرینگهای محوری وجود نشیمنگاههای مناسب الزامی است اما سطح کار باید عمود بر محور بوده تا نیروهای وارده بطور مساوی به تمام پیکر غلتکه ها تقسیم شوند نیرو بر بلبرینگ محوری باید در جهت عمود بر محور آن وارد آید بر این نوع بلبرینگها مجاز نیستیم که نیروهای شعاعی وارد آوریم. اما رولبرینگ استوانه ای محوری بخاطر ساختار اضافی داخلی خود می تواند آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ این وظیفه را بخوبی انجام دهند . بستگی تلرانس جهت فیت نمودن محور و پوسته به نوع بار، بلبرینگ و قطر محور در جداول کاتالوگ هرکارخانه بلبرینگ سازی داده شده است . جهت کارهای مختلف تلرانس های معینی انتخاب می شود.