عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ لغزنده

در بلبرینگهای لغزنده شفت در پوسته بلبرینگ بطور غیر مستقیم در هوزینگ ( غلاف) می چرخد. برای کاهش و تقليل اصطکاک بین شفته و هوزینگ باید همیشه یک لایه چرب موجود باشد. ساختار مواد مورد استفاده در بلبرینگها باید از خاصیت چرخشی بسیار خوبی برخوردار باشد. این مواد در مقابل قطع کوتاه جریان مایع روغنکاری، کمی حساس هستند. و بهمین جهت باید همیشه مملو از روغن باشند. روغن در اثر گرمای تولید شده توسط اصطکاک از منافذ خارج می شود، بهمین جهت باید روغنکاری مجددا انجام شود.