عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آشنایی با بلبرینگ سری ای دو بلبرینگ اس کا اف

بلبرینگ های سری E2 شرکت SKF به منظور کاهش حداقل ۳۰ درصدی ممان اصطکاکی نسبت به بلبرینگ های عادی شرکتSKF، طراحی و تولید شده اند. کاهش ممان اصطکاکی نسبت به بلبرینگ های عادی سایر تولید کنندگان از این میزان نیز بیشتر است. شکل زیر، ممان اصطکاکی در بلبرینگ های E2 و سایر بلبرینگ های مشابه را برای یک نمونه خاص، با هم مقایسه می کند.به دلیل میزان کمتر اصطکاک در بلبرینگ های E2، استفاده گسترده از این بلبرینگ ها منجر به کاهش قابل توجه در میزان مصرف انرژی می گردد به دلیل میزان کمتر اصطکاک در بلبرینگ های E2، استفاده گسترده از این بلبرینگ ها منجر به کاهش قابل توجه در میزان مصرف انرژی می گردد. همچنین به دلیل این که افزایش دمای بلبرینگ های E2 در شرایط بارگزاری و سرعت مشابه، کمتر از بلبرینگ های عادی است، استفاده از این بلبرینگ ها، کاهش مصرف روانکار و افزایش عمر کاری دستگاه ها را مقدور می سازد. شکل زیر دمای کارکرد در بلبرینگ های E2 و بلبرینگ های عادی SKF را برای یک نمونه خاص، با هم مقایسه می کند. شایان ذکر است که در حال حاضر تنها بلبرینگ های شیار عمیق در کلاس عملکردی E2 تولید می شوند.